วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
  ลักษณะที่ตั้ง  
     
            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน   ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๙  หมู่ที่  ๘  ตำบลพนมทวน  อำเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี   ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมทวน   ประมาณ  ๑  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  ๓๖  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ  ๒๒,๕๐๐  ไร่  (ไม่รวมเขตการปกครองท้องถิ่นเทศบาลตำบลพนมทวน)  
     
            องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙  โดยมีนายณรงค์  ลัดดากูล  กำนันตำบลพนมทวน   เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง)  คนแรก   และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีนายบุญส่ง  วิเศษสิงห์  เป็นนายกฯ  คนที่สอง  และมีนายจำลอง  หมู่ม่วง    เป็นนายกฯ  คนปัจจุบัน  การเดินทางมาติดต่อราชการ
กับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๓๒๔  และรถโดยสารประจำทางสาย  กาญจนบุรี - อู่ทอง  วิ่งผ่านหน้าสำนักงาน
 
     
  อาณาเขตติดต่อ  
     
 
ทิศเหนือ เขตติดต่อกับ ตำบลดอนตาเพชร
ทิศใต้ เขตติดต่อกับ ตำบลทุ่งสมอ 
ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับ ตำบลหนองสาหร่าย
ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับ ตำบลหนองโรง
 
     
   
     
  ภูมิประเทศ  
     
            สภาพภูมิประเทศของพื้นที่เขตการปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  เป็นที่ราบลุ่ม  น้ำขัง  เขตชลประทาน เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม  
     
  เนื้อที่  
     
            ประมาณ  36 ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ  22,500  ไร่  
     
 
หมู่บ้าน พื้นที่ /ไร่ (ประมาณ) ลำดับ
๑. บ้านเขาน้อยเจริญสุข 4,056 1
๒. บ้านดอนงิ้ว 2,549 4
๓. บ้านทุ่งเล็ก 3,687 2
๔. บ้านใหม่ 1,903 6
๕. บ้านดอนสระ 2,559 3
๖. บ้านดอนสมบูรณ์ 742 7
๗. บ้านชายคลอง 2,505 5

*หมายเหตุ จากตารางเป็นเนื้อที่จริงที่ใช้ในการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์/สถานประกอบการและ
ที่อยู่อาศัยไม่รวมเนื้อที่ของสถานที่ราชการและที่ดินสาธารณประโยชน์