วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
 
 
ตำบล พนมทวน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
3
บ้านเขาน้อยเจริญสุข
0
228
193
421
4
บ้านดอนงิ้ว
0
148
187
335
5
บ้านทุ่งเล็ก
0
104
120
224
6
บ้านใหม่
0
209
217
426
7
บ้านดอนสระ
0
286
305
591
8
บ้านดอนสมบูรณ์
0
43
35
78
9
บ้านชายคลอง
0
17
15
32
   
** (หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕7 เป็นประชากรจริงที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจริง)
 
จำนวนประชากรทั้งหมด
ประชากรทั้งหมด 2107 คน
เป็นชาย 1035 คน
เป็นหญิง 1072 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 0 ครัวเรือน