วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
  การเกษตร  
     
            ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  ประกอบอาชีพ  
     
 
การเกษตร ๘๕ % รับจ้าง %
ค้าขาย % อื่นๆ %
 
     
            หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 
๑. โรงสี  จำนวน  4  แห่ง 
  1.1 โรงสีขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
  1.2 โรงสีชุมชน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้      
  หมู่ที่  ๖ จำนวน 1 แห่ง        
  หมู่ที่  ๗ จำนวน 1 แห่ง        
  หมู่ที่ ๘ จำนวน 1 แห่ง        
๒. โรงงานผลิตท่อใยหิน จำนวน 1 แห่ง   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
๓. โรงแรม จำนวน 1 แห่ง   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8
 
     
  การอุตสาหกรรม  
     
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
ปั๊มแก๊สแอลพีจี   จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
 
     
   การศึกษา  
     
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนบ้านดอนสระ จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.พนมทวน จำนวน 1 แห่ง
 
     
  การศาสนา  
     
 
สำนักสงฆ์เขาน้อยเจริญสุข หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
วัดดอนงิ้ว หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
วัดสระสำเภาทอง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
วัดลาดขาม หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง
 
     
  การสาธารณสุข  
     
 
โรงพยาบาล   อยู่ในเขตเทศบาล   จำนวน     1 แห่ง  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน     7 แห่ง (หมู่ที่  3 – 9)
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) จำนวน     54 แห่ง  
 
     
  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
     
 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมทวน  อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์  อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน จำนวน 1 แห่ง