วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  
     
 

๑. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     
 

โครงสร้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  แบ่งเป็น  ๒  ฝ่ายคือ 

 
     
 

          ๑.๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
          ๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     
 

๑.๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     
 

          สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้านละ  ๒  คน  โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระดำรงตำแหน่ง  คราวละ ๔ ปี  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้

 
     
 

          (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
          (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
          (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ

 
 

 

 
  ๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา  ๕๙  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 
     
            (๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ
          (๒) สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
          (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
          (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
 
 

 

 
  ๒. บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
     
            องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ดังนี้  
     
            มาตรา  ๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
     
            มาตรา  ๖๗  ภายใต้บังคับกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้  
     
            (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
          (๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
          (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (๕) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
          (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
          (๗) คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          (๘) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความจำเป็นและสมควร
 
     
 

          มาตรา  ๖๘ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

 
     
            (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
          (๒) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          (๓) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
          (๔) ให้มีการบำรุงรักษาที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
          (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
          (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
          (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
          (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
          (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
          (๑๐) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
          (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
          (๑๒) การท่องเที่ยว
          (๑๓) การผังเมือง
 
     
            องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนี้
 
     
            มาตรา ๑๖  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้
 
     
            (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
          (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ  และทางระบายน้ำ
          (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ
          (๔)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
          (๕) การสาธารณูปการ
          (๖) การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ
          (๗) การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน
          (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          (๙) การจัดการศึกษา
          (๑๐) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ ผู้ด้อยโอกาส
          (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
          (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
          (๑๔) การส่งเสริมการกีฬา
          (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
          (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
          (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
          (๑๘) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
          (๑๙) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
          (๒๐) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
          (๒๑) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
          (๒๒) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพและสถานที่อื่น ๆ
          (๒๓) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          (๒๔) การผังเมือง
          (๒๕) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร
          (๒๖) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
          (๒๗) การควบคุมอาคาร
          (๒๘) การป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย
          (๒๙) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          (๓๐) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นคณะกรรมการประกาศกำหนด
          (๓๑) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

 
     
 

๓. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

 
     
            องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวนมีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ  ดังนี้  
     
  ภารกิจหลัก  
            (๑) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น ถนน  สะพาน  ทางระบายน้ำ  เป็นต้น
          (๒) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟ้า  น้ำประปา  เป็นต้น
          (๓) การรักษาความสะอาดทางถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          (๔) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          (๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (๖) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
          (๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
          (๘) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
          (๙) การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          (๑๐) การควบคุมอาคาร
          (๑๑) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
          (๑๒) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
          (๑๓) การส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬา  และศูนย์เยาวชน
          (๑๔) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
          (๑๕) การพัฒนารายได้  และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
          (๑๖) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
          (๑๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
          (๑๘)การคุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
     
  ภารกิจรอง  
     
            (๑) การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ
          (๒) การวางแผน  และการส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
          (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
          (๔) การบำรุงรักษาสถานที่ประชุม  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
          (๕) การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
          (๖) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
          (๗) จัดให้มีตลาด  ที่จอดรถ  และกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
          (๘) การผังเมือง
          (๙) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
          (๑๐) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
          (๑๑) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
          (๑๒) การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์
          (๑๓) การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          (๑๔) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
          (๑๕) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
          (๑๖) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน