วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
            มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  งานประชุมสภาฯ  การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร งานเลือกตั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  งานการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   11  งาน  คือ  
     
  ๑. งานบริหารทั่วไป   
     
  -  งานสารบรรณ
-  งานประชาสัมพันธ์
-  งานอาคารและสถานที่
-  งานสนับสนุนและบริการประชาชน
-  งานรัฐพิธี
-  งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่  
   สาธารณะ
-  งานอำนวยการและประสานราชการ
-  งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ เงินเดือน ค่าจ้าง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  ๒. งานบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ  
     
  - งานบริหารงานบุคคล
- งานทะเบียนประวัติ
- งานบรรจุและแต่งตั้ง
- งานควบคุมภายใน
- งานการฝึกอบรม
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  ๓. งานนโยบายและแผน  
     
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา
-  งานวิชาการ
-  งานงบประมาณ                                              
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
-  งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
-  งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  ๔. งานกฎหมายและคดี  
     
  -  งานกฎหมายและคดี
-  งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ 
-  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 -  งานระเบียบการคลัง
-  งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต.
-  งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
     
  ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     
  -  งานอำนวยการ
-  งานป้องกันสาธารณภัย
-  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 -  งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
-  งานกู้ชีพกู้ภัย
-  งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์
-  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-  งานจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  ๖. งานกิจการสภา  
     
  -  งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
-  งานการประชุมสภา อบต.
-  งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
-  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
-  งานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-  งานข้อมูลการเลือกตั้ง                                                 
-  งานการฝึกอบรมสมาชิกสภาฯและผู้บริหาร อบต.
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  ๗. งานการสาธารณสุข  
     
  - งานระเบียบและกฎหมาย
-  งานข้อบัญญัติและการบังคับใช้
-  งานป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดต่อ
- งานอำนวยการและประสานราชการที่เกี่ยวข้อง
- งานสิ่งแวดล้อม
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  ๘. งานยานพาหนะและขนส่ง  
     
  - งานการใช้รถ
- งานจัดทำบันทึกรายงานการใช้รถ
- งานซ่อมบำรุง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  ๙. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
     
  - งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  ๑๐. งานประสานกองทุน ต่างๆ  
     
  - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พนมทวน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  ๑๑. งานบริหารการศึกษา  
     
  -  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-  งานแผนและวิชาการ
-  งานการศึกษาปฐมวัย
-  งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย