วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
  ส่วนการคลัง   
     
            มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ   การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน คือ  
     
 

๑. งานการเงิน

 
     
 

-  งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-  งานเก็บรักษาเงิน
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
     
 

๒. งานบัญชี

 
     
 

-  งานการบัญชี
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
-  งานงบการเงินและงบทดลอง
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน
-  งานรายงานทางการเงิน
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
     
 

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 
     
 

-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมค่าเช่า และค่าน้ำประปา
-  งานพัฒนารายได้
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
     
 

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 
     
 

-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-  งานพัสดุ
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
-  งานธุรการประจำส่วนการคลัง
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย