วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
  ส่วนโยธา  
     
 

          มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการ
ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  งานบำรุง  ซ่อม  และจัดทำทะเบียน  สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  การให้คำแนะนำปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษา
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน  คือ

 
     
 

. งานก่อสร้าง

 
     
 

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน  สะพาน  ทางระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
-  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
-  งานธุรการ
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
     
 

. งานออกแบบ  ควบคุมอาคาร  และผังเมือง

 
     
 

-  งานวิศวกรรม
-  งานประเมินราคา
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
-  งานออกแบบและบริหารข้อมูล
-  งานสำรวจ
-  งานวางผังเมือง
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
     
 

. งานประสานสาธารณูปโภค

 
     
 

-  งานประสานสาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟ้า เป็นต้น  และกิจการประปา
-  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
-  งานระบายน้ำ
-  งานควบคุมสถานีบริการปั้มน้ำปั้มเชื้อเพลิง
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
     
  ๔.  งานผังเมือง  
     
 

-  งานสำรวจและแผนที่
-  งานวางผังพัฒนาเมือง
-  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย