วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
 
 
 

นายพนม แต่แดงเพชร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

 
     
 
 
 

นางสาวสุชาดา จันทร์แย้ม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

 
     
 
 
 

นายวิวัฒน์ พงษ์รัตนกาญจน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

 
     
 
 
 

นายบุญไชย วัดแย้ม
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ 3

 
     
 
 
 

นายสมหวัง กลั่นบุศย์
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ 3

 
     
 
 
 

- ว่าง -
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ 4

 
     
 
 
 

นายมะเดื่อ วิเศษ
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ ๔

 
     
 
 
 

นายบุญยัง ภุมรินทร์
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ ๕

 
     
 
 
 

นายบุญชู พงษ์เขียว
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ ๖

 
     
 
 
 

นางลัดดา วงษ์สม
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ ๖

 
     
 
 
 

นายยาม ยิ่มแย้ม
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ ๗

 
     
 
 
 

นายบุญยัง เพิ่มนาม
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ ๗

 
     
 
 
 

นางนัยนา ทองมณโฑ
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ ๘

 
     
 
 
 

นายธีระ สำรวย
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ ๙

 
     
 
 
 

นายจิระ วรรณะ
สมาชิกสภาฯ ตำบลพนมทวน หมู่ที่ ๙