วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
 
 
 

นายวิวัฒน์ พงษ์รัตนกาญจน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

 
     
 
 
 

นางสาวกนิษฐา สายดี
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 
     
 
 
 

นางทัศนีย์ วงศ์สุทธิเนตร
นักพัฒนาชุมชน

 
     
 
 
 

นางสาวน้ำผึ้ง หมู่ม่วง
บุคลากร

 
     
 
 
 

นางสาวคนึง ปิยะพันธ์
นักวิชาการศึกษา

 
     
 
 
 

นางสาวชุลีพร สอนใจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 
     
 
 
 

นายกอบชัย มาทัพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
     
 
 
 

นายสันติ เสริมสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
     
 
 
 

นางสาวจันทัน ด้วงเดช
คนสวน

 
     
 
 
 

นางสาวสุขฤทัย มาทัพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 
     
 
 
 

นางสาวสุพรรษา หมู่ม่วง
นักการภารโรง

 
     
 
 
 
 

นายนะรา ยิ้มแย้ม
ยาม

 
     
 
 
 

นายสุทธิพงษ์ สอนใจ
คนงานทั่วไป

 
     
 
 
 

นายยุทธนา ด้วงเดช
คนงานทั่วไป

 
     
 
 
 

นายอนุพงศ์ พุฒิเอก
คนงานทั่วไป

 
     
 
 
 

นางสาวภรทิพย์ บุตรตา
คนงานทั่วไป

 
     
     
 
 
 

นายศุภวัฒน์ วงษ์ดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
     
 
 
 

นางสาวเบญจวรรณ มั่นใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
     
 
 
 

นายเอกสิทธิ์ ยิ้มแย้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ