วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
            อ.พนมทวน  เป็นดินแดนชุมชนที่มีมาช้านาน  ควบคู่กับประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวกาญจนบุรีโบราณ  นักโบราณคดีกรมศิลปากรสันนิษฐานว่า  บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่สมัยยุคโลหะ  (Metal  Age)  มีการขุดพบภาชนะสำริด  ขวานหินขัด  เครื่องปั้นดินเผา  และวัตถุโบราณอื่นๆอีกมากมาย  ที่หมู่บ้านดอนตาเพชร  ต.ดอนตาเพชร
          อ.พนมทวน  เป็นอำเภอหนึ่งในสามอำเภอยุคแรกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี  เดิมชื่อว่าอำเภอเหนือ  เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งจังหวัด  ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๓๗๔  ในสมัยรัชกาลที่  ๓  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงแบ่งเขตจังหวัดกาญจนบุรี  และที่ตั้งจังหวัดใหม่  จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอเหนือเป็นอำเภอบ้านทวน  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขา  (พนม=ภูเขา)  และแม่น้ำไหลทวนไปทางทิศเหนือ
          ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้ทรงปรับปรุงการปกครองของหัวเมืองใหม่  อ.บ้านทวน   จึงได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่  เป็น “อำเภอพนมทวน”  เมื่อประมาณ  รศ.๑๑๔  หรือ  พ.ศ.๒๔๓๓
          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๙  หมู่ที่ ๘  ตำบลพนมทวน  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมทวน  ประมาณ  ๑  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  ๓๖  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ  ๒๒,๕๐๐  ไร่  (ไม่รวมเขตการปกครองท้องถิ่นเทศบาลตำบลพนมทวน)          องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  โดยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ  พ.ศ.๒๕๓๙  โดยมีนายณรงค์  ลัดดากูล  กำนันตำบลพนมทวน  เป็นประธานกรรมการบริหาร  (โดยตำแหน่ง) คนแรก  และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีนายบุญส่ง  วิเศษสิงห์  เป็นนายกฯ  คนที่สอง  และมีนายจำลอง  หมู่ม่วง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน คนปัจจุบัน  การเดินทางมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๓๒๔  และรถโดยสารประจำทางสายกาญจนบุรี-อู่ทอง  วิ่งผ่านหน้าสำนักงาน