วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
 
 
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต [ 11 พ.ย. 2563 ]

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.พนมทวน (ศป.ปส.อบต.พนมทวน)

...อ่านต่อ>>
  ลักษณะอากาศ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  สถานการณ์น้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 6 สิงหาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ลักษณะอากาศ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  สถานการณ์น้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 22 กรกฎาคม 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ลักษณะอากาศ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  สถานการณ์น้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 14 กรกฎาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ลักษณะอากาศ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  สถานการณ์น้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 10 กรกฎาคม 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ) [ 8 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน [ 10 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน เรื่อง ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขอองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน [ 10 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 25 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี [ 17 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |