ลักษณะอากาศ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]