ลักษณะอากาศ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]