วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
 
 
>> รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) งวด1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]  
>> แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 2 ต.ค. 2563 ]
>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 2 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี  [ 22 ธ.ค. 2563 ]
>> รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (2)  [ 14 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (1)  [ 14 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (2)  [ 12 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (1)  [ 12 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (6)  [ 13 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (5)  [ 13 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (4)  [ 13 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (3)  [ 12 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓(2)  [ 12 ต.ค. 2563 ]
>> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓  [ 12 ต.ค. 2563 ]
>> ขยายเขตประปา ในพื้นที่ ม.5 ต.พนมทวน  [ 8 พ.ย. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |