วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
 
 
>> ขยายเขตประปา ในพื้นที่ ม.5 ต.พนมทวน  [ 8 พ.ย. 2561 ]
>> ซ่อมแซมถนนลูกรังคู15 ในพื้นที่ ม.4  [ 8 พ.ย. 2561 ]
>> ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนานายสมเสก สุภาพ ในพื้นที่ ม.4  [ 8 พ.ย. 2561 ]
>> ซ่อมแซมถนนสายสระน้ำบ้านศาลายายเก็บ ในพื้นที่ ม.3 ต.พนมทวน  [ 8 พ.ย. 2561 ]
>> ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฉอกฟ้าในพื้นที่ ม.3 ต.พนมทวน  [ 18 ต.ค. 2561 ]
>> ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่ ม.9 ต.พนมทวน  [ 18 ต.ค. 2561 ]
>> แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 1 พ.ย. 2562 ]
>> รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  [ 30 ต.ค. 2562 ]
>> กาารจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  [ 1 ก.ค. 2563 ]
>> กาารจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  [ 1 พ.ย. 2562 ]
>> รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ (2)  [ 9 ก.ค. 2563 ]
>> รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่๓ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ (1)  [ 9 ก.ค. 2563 ]
>> รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่๒"ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๓(2)  [ 7 เม.ย. 2563 ]
>> รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่๒ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๓(1)  [ 7 เม.ย. 2563 ]
>> รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน7  [ 7 เม.ย. 2563 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |