วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
 
 
>> วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ในพื้นที่หมู่ที่4 ต.พนมทวน  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
>> ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองจรเข้สามพัน ในพื้นที่หมู่ที่7 ต.พนมทวน  [ 5 ก.ค. 2562 ]
>> ซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านพักชลประทานในพื้นที่ หมู่4 ต.พนมทวน  [ 13 พ.ค. 2562 ]
>> ซ่อมแซมถนนไร่จ่าหวาด ในพื้นที่ ม.3 ต.พนมทวน  [ 9 เม.ย. 2562 ]
>> ขุดลอกดินในคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ ม.9 ต.พนมทวน  [ 22 ก.พ. 2562 ]
>> ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ระยะที่1)ในพื้นที่ ม.5 ต.พนมทวน  [ 4 ก.พ. 2562 ]
>> ก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ ม.3 ต.พนมทวน  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
>> ขุดลอกดินในคูส่งน้ำ ในพื้นที่ ม.9 ต.พนมทวน  [ 4 ก.พ. 2562 ]
>> : ก่อสร้างเทพื้น คสล. บริเวณ ศาลแม่ย่าร่มขาว หนา 0.10 เมตร ขนาดพื้นที่ 186 ตารางเมตร  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
>> กล่องเหล็กตะแกรงคัดแยกขยะ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร จำนวน 4 ชุด  [ 19 ก.ย. 2562 ]
>> จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดลอกวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน คลอง 4 ขวา – 1ซ้าย หมู่ที่ 4 ต.พนมทวน  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
>> ซ่อมแซมถนนลูกรังนานายสมเสก สุภาพ ในพื้นที่ ม.4  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
>> ซ่อมถนนลูกรังบริเวณ คู15 ในพื้นที่ ม.4  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
>> บริเวณซ่อมแซมถนนบ้านนายสุเมธี อินทรสวาสดิ์ ม.3  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
>> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต่อจาก คสล.เดิมบริเวณสระเก็บน้เำศาลายายเก็บ  [ 2 ม.ค. 2562 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |