ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ระยะที่1)ในพื้นที่ ม.5 ต.พนมทวน [ 4 ก.พ. 2562 ]