วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
 
 
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

วิสัยทัศน์การพัฒนา

         วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี

“ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าผ่านแดน”

         วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

“ เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ”

         วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอพนมทวน

          “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สินค้าเกษตรมีคุณภาพ  ปลอดภัย สังคมชุมชนก้าวหน้าเป็นสุข”

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

           “ พัฒนาสาธารณูปโภค   มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา   เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

           ๑.  จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง  โดยควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน

            ๒.  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวนให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปราศจากมลภาวะ

            ๓.  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน  โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่  เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น

            ๔.  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

            ๕.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  รายได้  มีความมั่นคงทางสังคม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

            ๖.  พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีจิตสำนึก  มีศักยภาพในการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ๗.  ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักการเมือง  ผู้นำท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีคุณภาพ  คุณธรรม  โปร่งใส  และยุติธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ

            ๘.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น

          ๙.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามและยั่งยืนต่อไป

พันธกิจจังหวัดกาญจนบุรี   “  ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่  ”

          ๑.  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

          ๒.  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย

          ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน

1 |