วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2564(รอบ6เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562
ควบคุมภายใน ปี 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2561
รายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1 |