วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่1
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
    นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
    ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2562
    ประกาศใช้แผนอัตรากำลังปี 2561-2563
    แผนอัตรากำลังงามปี 2561-2563
    รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ6เดือน ปี 2562
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
    การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวนให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวนปฎิบัติราชการแทน
    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖0 ฉบับแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖0 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 |