วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
 
 
     ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน
 
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
     นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25661-2565)
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่1
 
     แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 
     แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 
     แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 
     แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
 
1 |